Kto odpovedá?

Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD.

Pracuje ako sociálna pracovníčka a poradkyňa v Združení STORM od roku 2005. Od roku 2007 je koordinátorkou programov a štatutárnou zástupkyňou Združenia STORM. Aktívne sa venuje poradenstvu pre užívateľov drog a ich blízke osoby, príprave nových pracovníkov a vytváraniu siete nízkoprahových programov v nitrianskom a trnavskom regióne. V roku 2012 úspešne obhájila dizertačnú prácu, ktorá sa venovala rodinnému poradenstvu na Slovensku. Okrem iného pôsobí aj ako programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

Mgr. Pavol Ščasný

Vyštudoval sociálnu prácu na FZaSP TU v Trnave. Od roku 2010 pôsobí v Združení STORM, kde pracuje s aktívnymi užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise. Je koordinátorom programu KROK VPRED v meste Trnava a kontaktným pracovníkom v programe ZÓNA v Seredi. Absolvoval viaceré odborné vzdelávacie kurzy v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie závislostí či kontaktnej práce. Je jedným z mála ART trénerov na Slovensku, členom riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogová prevencia, spoluorganizátorom a aktívnym členom pracovnej skupiny Pomoc marginalizovaným. V poradenstve sa zameriava na substitučnú liečbu a prevenciu v oblasti užívania halucinogénov.

Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.

V Združení STORM pôsobí od roku 2008, v súčasnosti aj v pozícii koordinátorky programov. Zaoberá sa najmä problematikou problémového užívania drog a implementáciou nízkoprahových služieb do nových lokalít. Ako terénna sociálna pracovníčka pracuje s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise. Zameriava sa na tému obchodovania s ľuďmi, konkrétne reintegráciu obetí (v danej oblasti úspešne obhájila v roku 2015 dizertačnú prácu) a absolvovala viacero vzdelávaní v identifikácii obchodovaných osôb.

Mgr. Katarína Debnáriková, PhD. (rod. Chovancová)

Vyštudovala sociálnu prácu. Pracuje v Združení STORM, kde sa venuje najmä aktívnym užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise. Spolu s kolegyňami zo Združenia STORM rozpracovala metodiku programu primárnej prevencie rizikového správania žiakov základných a stredných škôl. Zaujíma sa o prácu prostredníctvom techniky motivačných rozhovorov a arteterapiu. V súčasnosti taktiež pôsobí na UK v Bratislave.

Mgr. Martin Balvan

Štúdium práva ukončil na Univerzite Karlovej v Prahe. V roku 2013 úspešne zložil advokátsku skúšku. V súčasnosti pôsobí ako vedúci advokát v advokátskej kancelárii. Okrem poradenskej práce v oblasti práva pre Združenie STORM sa podieľa aj na projekte Odborníci na ulici, v ktorom ako externý pracovník realizuje práve poradenstvo pre klientov priamo v teréne.

Mgr. Róbert Tkáč 

Vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje v Združení STORM, kde sa venuje najmä problematike prevencie detí a mládeže. Má bohaté skúsenosti v terénnej sociálnej práci a v poskytovaní sociálnych služieb v nízkoprahovom klube pre deti a mládež. Prešiel niekoľkými vzdelávaniam s témou medzinárodnej spolupráce, sieťovania a rozvoj metodík pre deti a mládež.